HOW DO YOU MANAGE YOUR TIME ?

We cannot manage our time well if we are not aware that time belongs to God.

The Bible tells us that:
« There is a time for everything, and a season for every activity under heaven. »(Ecclesiastes 3:1)

It is God who made time and it is Himself who is its master. If He gives it to us, it is so that we can use it well, in his favor and for his glory.
So the time we spend sinning, planning evil, and doing it is time wasted.
Since we don’t know how long we have to live, we should devote all the time God gives us to doing what pleases Him.
Every morning let us ask God to help us to manage our day well.
During the day, let us ensure that each of our works contributes to the glory of God.
And at the end of each day, let’s evaluate the use of our time to see how much time we have devoted to works that glorify God.

PRAYER:
Our Father who art in heaven, help us to always manage well the time you give us.
It is in the precious name of your son Jesus Christ that we pray, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☎️: +250 730 900 900
KIGALI-RWANDA

COMMENT GEREZ-VOUS VOTRE TEMPS ?

Nous ne pouvons pas bien gérer notre temps si nous ne sommes pas conscients que le temps appartient à Dieu.

La Bible nous dit que:
« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. »(Ecclésiaste 3:1)

C’est Dieu qui a fait le temps et c’est Lui-même qui en est le maître. S’il nous le donne, c’est pour que nous l’utilisions bien, en sa faveur et pour sa gloire.
Ainsi, le temps que nous passons à pécher, à planifier le mal et à le faire est donc un temps perdu.
Étant donné que nous ignorons le temps que nous avons à vivre, nous devrions consacrer tout le temps que Dieu nous donne, à faire ce qui Lui plaît.
Chaque matin demandons à Dieu de nous aider à bien gérer notre journée.
Pendant la journée, veillons à ce que chacune de nos oeuvres contribue à la gloire de Dieu.
Et à la fin de chaque journée, évaluons l’utilisation de notre temps pour voir combien de temps avons-nous consacré aux œuvres qui glorifient Dieu.

PRIÈRE:
Notre Père qui êtes aux cieux, aidez-nous à toujours bien gérer le temps que vous nous donnez.
C’est dans le nom précieux de votre fils Jésus-Christ que nous prions, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☎️: +250 730 900 900
KIGALI-RWANDA

JE, UNATUMIAJE MUDA WAKO?

Hatuwezi kutawala wakati wetu vizuri ikiwa hatujui kwamba wakati ni wa Mungu.

Biblia inatuambia kwamba:
“Kwa kila jambo kuna majira yake, Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu.”(Mhubiri 3:1)

Ni Mungu aliyetengeneza wakati na ni Mwenyewe ambaye ndiye bwana wake. Ikiwa anatupa sisi, ni ili tuweze kuitumia vizuri, kwa upendeleo wake na kwa utukufu wake.
Kwa hiyo wakati tunaotumia kutenda dhambi, kupanga maovu, na kuyafanya ni kupoteza wakati.
Kwa kuwa hatujui ni muda gani tunaopaswa kuishi, tunapaswa kujitolea wakati wote ambao Mungu anatupa kufanya yale yanayompendeza.
Kila siku asubuhi tumuombe Mungu atusaidie kuisimamia siku yetu vizuri.
Wakati wa mchana, na tuhakikishe kwamba kila kazi yetu inamtukuza Mungu.
Na mwisho wa kila siku, hebu tufanye tathmini ya matumizi ya wakati wetu ili kuona ni muda gani ambao tumeutoa kwa kazi zinazomtukuza Mungu.

OMBI:
Baba yetu uliye mbinguni, utusaidie kuusimamia vyema wakati unaotupatia.
Ni katika jina la thamani la mwanao Yesu Kristo tunaomba, Amina.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☎️: +250 730 900 900
KIGALI-RWANDA

ESE UKORESHA IGIHE CYAWE GUTE ?

Ntidushobora gukoresha igihe cyacu neza niba tutazi ko igihe ari icy’Imana.

Bibiliya itubwira ko:
« Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n’icyagambiriwe munsi y’ijuru cyose gifite umwanya wacyo. »(Umubwiriza 3:1)

Imana niyo yashyizeho ibihe kandi ni Yo ubwayo nyirabyo. Niba iduhaye umwanya, ni ukugira ngo tuwukoreshe neza, mu nyungu zayo no mu cyubahiro cyayo.
Igihe rero tumara ducumura, dutegura ibibi, no kubikora ni igihe tuba dutakaje.
Kubera ko tutazi igihe tugomba kubaho, dukwiye gukoresha igihe cyose Imana iduha mu gukora ibiyishimisha.
Buri gitondo duhore dusaba Imana idufashe gukoresha neza umunsi wacu.
Ku manywa, tujye tureba neza ko buri murimo wacu ugira uruhare mu guhesha Imana icyubahiro.
Kandi amaherezo ya buri munsi, dusuzume imikoreshereze y’igihe cyacu kugirango turebe umwanya twahaye imirimo ihesha Imana icyubahiro.

ISENGESHO:
Data wa twese uri mu ijuru, udufashe guhora dukoresha neza umwanya uduha.
Ni mu izina ry’agaciro ry’umwana wawe Yesu kristo tubisabye, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☎️: +250 730 900 900
KIGALI-RWANDA

MBEGA UKORESHA GUTE IGIHE CAWE ?

Ntidushobora gukoresha igihe cacu neza nitwaba tutazi ko igihe ari ic’Imana.

Bibiliya itubwira ko:
« Ikintu cose cashingiwe igihe caco, kand’ igikorwa cose musi y’ijuru gifise akanya kaco. »(Umusiguzi 3:1)

Imana niyo yashizeho ibihe kandi ni Yo ubwayo nyenevyo. Iyo rero iduhaye umwanya, n’ukugira ngo tuwukoreshe neza, mu nyungu zayo no kubw’icubahiro cayo.
Igihe rero tumara ducumura, dutegura ibibi, canke tubikora kiba ari igihe dutakaje.
Kubera ko tutazi igihe tumara kw’isi, twari dukwiye gukoresha igihe cose Imana iduha mu gukora ibiyihimbara.
Buri gitondo dukwiye guhora dusaba Imana idufashe gukoresha neza umunsi wacu.
Ku murango, dukwiye kuraba neza ko igikorwa cose cacu kigira uruhare mu guhesha Imana icubahiro.
Kandi Ku mugoroba naho, dukwiriye guhora twisuzuma, tukarabo uburyo twakoresheje igihe cacu, n’umwanya twahaye ibihesha Imana icubahiro.

IGISABISHO:
Dawe wa twese uri mw’ijuru, dufashe guhora dukoresha neza umwanya uduha.
Ni mw’izina ridasanzwe ry’umwana wawe Yesu kristo tubisavye, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☎️: +250 730 900 900
KIGALI-RWANDA

HE CAN HEAL YOU

When Moses and the children of Israel had left the Red Sea and arrived at Marah, the Lord said to Moses this:
« I am the Lord who heals you. »(Exodus 15:26)

Whatever your suffering, physical, moral or spiritual, God can heal you.
Then entrust yourself to God your father to ask Him to heal you or to heal other sick people that you know, He will do it because of his love for his children and for his glory.

PRAYER:
Our Father who art in heaven, heal us of all our sufferings.
It is in the precious name of your son Jesus Christ that we pray, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

IL PEUT TE GUÉRIR

Lorsque Moïse et les enfants d’Israël eurent quitté la mer rouge et arrivèrent à Mara, le Seigneur dit à Moïse ceci:
« Je suis l’Eternel, qui te guérit. »(Exode 15:26)

Quelque soit ta souffrance, physique, morale ou spirituelle, Dieu peut te guérir.
Confies-toi alors à Dieu ton père pour lui demander de te guérir ou de guérir d’autres personnes malades que tu connais, Il le fera à cause de son amour pour ses enfants et pour sa gloire.

PRIÈRE:
Notre Père qui êtes aux cieux, guérissez-nous de toutes nos souffrances.
C’est dans le nom précieux de votre fils Jésus-Christ que nous prions, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

ANAWEZA KUKUPONYA

Musa na wana wa Israeli walipokwisha kutoka Bahari ya Shamu na kufika Mara, Bwana akamwambia Musa hivi:
« Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. »(Kutoka 15:26)

Licha ya mateso yako, kimwili, kiadili au kiroho, Mungu anaweza kukuponya.
Kisha jikabidhi kwa Mungu baba yako umuombe akuponye au awaponye wagonjwa wengine unaowajua, atafanya hivyo kwa sababu ya upendo wake kwa watoto wake na kwa utukufu wake.

OMBI:
Baba yetu uliye mbinguni, utuponye na mateso yetu yote.
Ni katika jina la thamani la mwanao Yesu Kristo tunaomba, Amina.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

IRASHOBORA KUGUKIZA

Mose n’Abisiraheli bamaze kuva ku nyanja Itukura bageze i Mara, Uwiteka yabwiye Mose ati:
« Ni jye Uwiteka ugukiza indwara. »(Kuva 15:26)

Uko imibabaro yawe yaba imeze kose, yaba iy’umubiri, yaba iy’umuco cyangwa iy’umwuka, Imana irashobora kuyigukiza.
Noneho wishingikirize ku Mana so kugirango uyisabe kugukiza cyangwa gukiza abandi barwayi uzi, izabikora kubera urukundo ikunda abana bayo no kubwo kwihesha icyubahiro.

ISENGESHO:
Data wa twese uri mu ijuru, udukize imibabaro yacu yose.
Ni mu izina ry’agaciro ry’umwana wawe Yesu kristo tubisabye, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA

IRASHOBORA KUGUKIZA

Mose n’Abisiraheli bamaze kuva ku kiyaga gitukura bageze i Mara, Uhoraho yabwiye Mose iti:
« Ni je Uhoraho, abakiza indwara. »(Kuva 15:26)

Uko imibabaro yawe yoba imeze kose, yaba iy’umubiri, yaba iy’umuco canke iy’impwemu, Imana irashobora kuyigukiza.
Ni witure Imana Data kugira ngo uyisabe kugukiza canke gukiza abandi barwayi uzi, izobikora kubera urukundo ikunda abana bayo no kubgo kwihesha icubahiro cayo.

IGISABISHO:
Data wa twese uri mw’ijuru, dukize imibabaro yacu yose.
Ni mw’izina ridasanzwe ry’umwana wawe Yesu kristo tubisavye, Amen.

THE LION OF JUDAH MINISTRY IN THE WORLD©
thelionofjudahmission@gmail.com
☏: +250730900900
KIGALI – RWANDA